Papierovačky a poplatky: sobáš s cudzincom

Papierovačky a poplatky: sobáš s cudzincom

V mojich dvoch predchádzajúcich článkoch ste sa mohli dočítať, aké administratívne záležitosti sa spájajú s civilným sobášom a aké s cirkevným.

O niečo zložitejší, je proces v prípade sobáša medzi občanom SR a cudzincom alebo medzi dvoma cudzincami na Slovensku. Ale keďže láske nerozkážeš, určite netreba smútiť a aj vy tento proces určite zvládnete ako tisíce ďalších párov. 

Čo sa týka cirkevného sobáša, postup je veľmi podobný ako v prípade sobáša dvoch občanov SR, líši sa skôr v oficiálnych náležitostiach platných aj pre civilné sobáše, ktoré spomeniem nižšie.

Zdroj: Pexels

Rozdiely

Aby som znova neopakovala celý postup, budem sa skôr odvolávať na predchádzajúce dva články a poukážem iba na ich odlišnosti.

Rozdiel č. 1: Dokumenty

 

 

 

Hlavným rozdielom je pravdepodobne množstvo a typ dokumentov, ktoré musí cudzinec kvôli sobášu na Slovensku preukázať na matrike. 

Občanovi SR stačí iba: 

 • rodný list – originál
 • platný občiansky preukaz (nahrádza viacero dokumentov, ktoré vyžaduje zákon: doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte, doklad o rodnom čísle a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť)

Ak uzatvárate druhé alebo ďalšie manželstvo, musíte tiež doložiť:

 • vdova/vdovec: úmrtný list zomretého manžela/manželky, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva
 • rozvedený/á: právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo
 • právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné

Cudzinec musí odovzdať tieto dokumenty: 

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave
  •  ide o potvrdenie, že váš snúbenec/ snúbenica nie je zosobášený ani v inom štáte a či je teda slobodný/á, vdovec/vdova, rozvedený/rozvedená)
  • nemôže byť starší ako 6 mesiacov
 • doklad o štátnom občianstve – občiansky preukaz alebo pas
 • doklad, ktorým môže preukázať svoju totožnosť – tiež to môže byť pas alebo občiansky preukaz
 • doklad o pobyte – na toto tiež môže slúžiť platný občiansky preukaz alebo doklad príslušného štátu, v ktorom má snúbenec/snúbenica trvalý pobyt 

Ak uzatvárate druhé alebo ďalšie manželstvo, musíte tiež doložiť:

 • vdova/vdovec: úmrtný list zomretého manžela/manželky, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva
 • rozvedený/á: právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené

Listiny zo zahraničia… aké, kde, ako?

Od 1. októbra 2015 bola zo zákona NRSR č. 154/1994 Z. z. o matrikách odstránená povinnosť predložiť aj doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Nezabudnite tiež, že všetky verejné listiny vydané v zahraničí musia byť úradne osvedčené.

Apostil

Ak krajina, ktorej občanom je váš snúbenec alebo snúbenica, pristúpila k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, bude potrebné získať na tieto dokumenty pečiatku apostil (pečiatka, podľa ktorej slovenský úradník vie, že doklad je naozaj pravý a vydal ho orgán, ktorý je v danej krajine na to určený).

Superlegalizácia

Ak táto krajina nepristúpila k dohovoru, bude potrebná superlegalizácia týchto dokumentov. Verejné listiny napríklad aj z Kanady, Vietnamu či Egypta je potrebné superlegalizovať.

Preklad

V oboch prípadoch musia byť tieto dokumenty následne preložené do slovenčiny prekladateľom (nie tlmočníkom) zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Špeciálne bilaterálne dohody

Znie to možno strašidelne, ale v prvom rade sa treba popýtať na matrike, na ktorú pôjdete podávať žiadosť na uzavretie manželstva, či nemá Slovensko s touto krajinou nejakú špeciálnu bilaterálnu dohodu, na základe ktorej by bolo možné proces zjednodušiť. Pretože je možné, že takú dohodu má a nijaké špeciálne pečiatky nebude potom vôbec potrebné riešiť.

Ak Slovensko podobnú dohodu nemá, overte si ešte s nimi, či a na ktoré dokumenty bude potrebný apostil alebo superlegalizácia.

Návšteva ambasády

Následne požiadajte na ambasáde štátu, odkiaľ pochádza váš snúbenec alebo snúbenica, v štáte, v ktorom sa nachádzate (napr. snúbenec/snúbenica je Ukrajinec/Ukrajinka a bývate v Prahe, tak pôjdete na ukrajinskú ambasádu v Prahe) o vydanie týchto dokumentov a informujte sa či je potrebná apostila alebo ak apostila nestačí, popýtajte sa na postup superlegalizácie. 

 

Zdroj: Freepik

Rozdiel č. 2: Kedy všetko začať riešiť

Ďalším rozdielom je tiež minimálna doba, koľko dní vopred musíte odovzdať všetky doklady na matrike a spísať žiadosť o uzatvorenie manželstva. Pri dvoch občanoch SR to je iba 7 dní.

V prípade, že jeden alebo obaja snúbenci sú cudzinci, je potrebné ísť na matriku aspoň 14 dní pred svadbou. Avšak určite odporúčam začať celý proces aj o niekoľko mesiacov skôr (kľudne aj 6 mesiacov), lebo môžu jednoduchšie nastať komplikácie. Pretože ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný okresný úrad o ich preverenie a ten môže požiadať o stanovisko aj ministerstvo, čiže preto je určite lepšie myslieť na toto obzvlášť skoro.

 

Zdroj: Pexels

Rozdiel č. 3: Poplatky

Rozdielom je tiež, že vás obrad vyjde o niečo drahšie, ale nie je to až tak dramaticky drahšie. Hlavný rozdiel je, že uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, ktorý prislúcha trvalému pobytu občana SR alebo v kostole vás bude stáť 70 eur, čo je v prípade dvoch občanov SR zadarmo. Ostatné položky už závisia od vašej voľby miesta a času konania sobáša (navýšenie môže nastať len v prípade civilného sobáša). 

Plus treba prirátať cenu za preklady a tlmočníka. Je to skutočne len pre predstavu, keďže ceny sa môžu líšiť, ale za preklad zahraničných dokumentov zaplatíte približne 25 eur za stranu a za tlmočníka prítomného pri obrade približne 100 eur.

Rozdiel č. 4: Jazyky

Hoci verím, že každého zahraničného snúbenca či snúbenicu poteší, keď bude rozumieť, čo sa odohráva počas jeho alebo jej sobáša, ide zároveň aj o formálne nutnú záležitosť. V preklade, ak snúbenec alebo snúbenica neovláda slovenský jazyk, pri uzatváraní manželstva musí byť prítomný oficiálny tlmočník zo Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov. Za jeho prítomnosti sa takisto podpíše zápisnica o uzavretí manželstva a pridá tam svoju pečiatku

Ak slovenčine rozumie…

To, či cudzinec ovláda slovenský jazyk nebude nikto overovať žiadnym testom, avšak pri spisovaní žiadosti o uzavretie manželstva musí predložiť čestné vyhlásenie, že slovenčine rozumie slovom aj písmom, ktoré spísal/a u notára.

Ak ide o zriedkavejšiu jazykovú kombináciu…

Pri menej obvyklých jazykových kombináciách pre slovenských tlmočníkov alebo aj pre uľahčenie pre ostatných som tiež zisťovala, či nestačí tlmočník do angličtiny, ak obaja snúbenci túto reč ovládajú. Dostala som odpoveď, že je možné využiť aj túto možnosť s tým, že obaja vyhlásia, že rozumejú anglickému jazyku.

Keby ste chceli kamaráta tlmočníka….

Ak nechcete mať na svojej svadbe úplne cudzieho človeka (tlmočníka) a máte známeho tlmočníka, ktorý sa však nenachádza v Zozname tlmočníkov a prekladateľov, tento človek môže na matrike zložiť sľub tlmočníka a jednorázovo zastávať rovnako oficiálnu funkciu ako tlmočník zo zoznamu.

Ak je snúbenec alebo snúbenica Čech alebo Češka…

Zaujímavá a možno aj celkom užitočná informácia je, že doklady vyhotovené v českom jazyku nie je potrebné prekladať. Takže v tomto prípade, máte aspoň o starosť menej.

A to je asi tak všetko, easy, nie?

Potom si už stačí iba užiť svoju super medzinárodnú svadbu.

 

Zdroj: Pexels

 

Ďalšie
články