Papierovačky a poplatky: cirkevný sobáš

Papierovačky a poplatky: cirkevný sobáš

Postupne určite aj sami prídete na to, čo všetko treba vybaviť, keby ste sa však chceli trošku pripraviť  na to, čo vás čaká, v tomto článku vám predstavím postup pri cirkevnom sobáši. 

Ak si chcete prečítať iba o civilnom sobáši, tento článok je venovaný iba tomuto typu obradu, o poplatkoch, ktoré sa s ním spájajú a možnostiach na jeho realizáciu.

Cirkevný sobáš

Budem sa venovať cirkevnému katolíckemu sobášu, pretože o ostatných toho neviem, bohužiaľ, toľko. Verím však, že časom si vyzistím informácie aj o sobášoch ďalších registrovaných cirkví na Slovensku a podelím sa aj o informácie o nich. A taktiež predpokladám, že z administratívneho hľadiska, to je asi veľmi podobné.

cirkevný obrad, Jezuitský kostol v Bratislave

1. Kostol

Ako prvá by mala byť návšteva kňaza a farnosti, v ktorej chcete mať obrad. Ide hlavne o to, aby ste si dohodli termín a vedeli na matrike povedať, kde a kedy sa budete brať, keďže asi sa vás na to opýtajú a budete tak aj vediet, na ktorú matriku treba ísť. Teoreticky by to mohlo ísť aj telefonicky alebo e-mailom.

2. Matrika

Na matriku budete musieť ísť spolu a vyplniť jedno, nie príliš zložité ani dlhé, tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva. Keby ste mali náhodou záchvat pripravenosti a chceli ho vyplniť vopred, neodporúčam to úplne, keďže veeeľmi teoreticky sa môže tlačivo zmeniť alebo teta na matrike vám ho neuzná, keď to nebude na ich formulári, ale hlavne, určite sa nepodpisujte, lebo to je potrebné spraviť pred matrikárom/kou.

Na matriku treba ísť minimálne 7 dní pred dátumom sobáša, aby pracovníci/pracovníčky matriky mali dostatok času na preverenie správnosti údajov v žiadosti. Odporúčam to však vybaviť kľudne aj mesiac či dva pred svadbou, aby ste sa tým neskôr nemuseli zaoberať, keďže reálne toto je niečo, bez čoho sa skutočne nevydáte/neoženíte. Pri cirkevnom sobáši dokonca farské úrady požadujú, aby sa celý proces začal aspoň tri mesiace pred svadbou, kvôli predmanželskej príprave a všetkým potrebným náležitostiam. 

Na ktorú matriku ísť?

V prípade cirkevného sobáša vám váš kňaz povie, ktorá matrika prislúcha ich farnosti a tam si musíte ísť vybaviť svoju žiadosť o uzavretie manželstva.

Ako sa budeme volať?

Pred tým, ako pôjdete na matriku, mali by ste sa dohodnúť aj na svojich budúcich priezviskách. Je samozrejme viacero možností: môžete si vybrať priezvisko jedného z vás, ktoré po svadbe budete používať obaja, alebo si ponechať svoje pôvodné priezviská, alebo jeden si môže pridať k svojmu priezvisku priezvisko toho druhého. Ako prvé pôjde nové/spoločné priezvisko, čiže ak ste sa volali Orgovánová a váš budúci manžel sa volá Pivonka, tak vaše nové priezvisko bude Pivonková Orgovánová alebo Pivonková-Orgovánová (či tam je medzera alebo spojovník vraj záleží od smerníc danej matriky).

V žiadosti vypisujete taktiež budúce priezviská svojich detí. Ak si chcete obaja nechať svoje pôvodné priezviská aj po svadbe, musíte sa rozhodnúť, ktoré z vašich priezvisk, bude priezviskom vašich detí. 

-ová alebo nie?

Nemám to podložené absolútne žiadnymi štatistikami, ale ako je v súčasnosti asi ešte stále najklasickejšie, manželka si väčšinou berie manželovo priezvisko. Máte však možnosť neprijať koncovku -ová a ponechať si priezvisko presne v takej istej forme, ako je manželovo (ako napríklad ja).

Je však potrebné do žiadosti o uzavretie manželstva napísať inú národnosť ako slovenskú. Nie je to nič právne záväzné, ide len o to, akej národnosti sa akoby cítite byť súčasťou a na žiadnych dokumentoch sa to potom neodrazí. A o odstránenie koncovky treba písomne požiadať pri vypisovaní žiadosti, takže na to nezabudnite upozorniť. Ušetri vám to vybavovačky po sobáši, keďže sobášny list dostanete po sobáši už bez koncovky.

Zaujimáve a trochu aj smiešne je, že dcére nemôžete vopred (pri tejto žiadosti) zmeniť priezvisko, aby nemala koncovku -ová. Takže ak by ste jej ho nezmenili po narodení, všetci v rodine budú mať rovnaké priezvisko okrem nej. 

Treba sa nad týmito otázkami určite zamyslieť pred príchodom na matriku, pretože to všetko musíte vyplniť v žiadosti a ak sa vaše názory úplne nezhodujú, asi tento rozhovor nechcete mať pred pani matrikárkou.

Nezabudnite si tieto mená a podpisy aj zapamätať, lebo po obrade sa už budete podpisovať novým priezviskom. 

Doklady, ktoré budete na matrike potrebovať: 

 • rodný list – originál
 • platný občiansky preukaz (nahrádza viacero dokumentov, ktoré vyžaduje zákon: doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte, doklad o rodnom čísle a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť)

Ak uzatvárate druhé alebo ďalšie manželstvo, musíte tiež doložiť:

 • vdova/vdovec: úmrtný list zomretého manžela/manželky, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva
 • rozvedený/á: právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo
 • právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
  • pravoplatný rozsudok znamená, že je na ňom pečiatka právoplatnosti zo súdu – ak na ňom nemáte pečiatku, treba ísť na súd, aby vám ho opečiatkovali – znamená to, že sa voči nemu už nedá odvolať

3. Kostol – Farský úrad

Následne treba zájsť na farský úrad kostola, v ktorom máte dohodnutú svadbu a spísať aj cirkevnú sobášnu zápisnicu

Tiež budete potrebovať niekoľko dokladov:

 • Krstné listy obidvoch snúbencov (ak sú obidvaja pokrstení) 
  • Zoženiete ich na farskom úrade kostola, kde ste boli pokrstení
  • Nesmú byť staršie ako 3 mesiace
  • Ak jeden z vás nie je pokrstený treba so sebou zobrať jeho/jej rodný list
 • Platné občianske preukazy
 • Údaje o svedkoch – meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa trvalého pobytu a dátum platnosti občianskeho preukazu (nezabudnite, že svedok musí mať minimálne 18 rokov najneskôr v deň svadby)
 • Vypísaná a opečiatkovaná žiadosť zo štátnej matriky

Ak ste už mali sobáš, budete potrebovať:

 • Doklad o neplatnosti predošlého manželstva
 • Ak ste rozvedený/á, bude potrebné priniesť  kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva
 • Ak ste už mali civilný sobáš, treba si priniesť sobášny list
 • Ak ste vdovec/vdova treba predložiť Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)

Bohužiaľ vôbec netuším, čo presne je ten posledný dokument, takže na to sa už budete musieť popýtať svojho farára. Každá farnosť je však trochu iná, takže aj vo všeobecnosti odporúčam, dohodnúť si vopred termín a popýtať sa, aké dokumenty treba so sebou priniesť, obzvlášť, ak je váš prípad niečím špecifický. Niektoré fary dokonca požadujú aj „povolenie” od farára farnosti, kde máte trvalé bydlisko, aby ste sa mohli vziať na fare, kde ani jeden z vás nemá trvalé bydlisko. U nás to nebolo potrebné, hoci presne toto bol náš prípad.

Ak jeden z vás nemá všetky sviatosti alebo nie je pokrstený/á vôbec, budete potrebovať dišpenz od príslušného biskupa. Neznamená to pre vás v podstate žiadnu prácu navyše, avšak schválenie môže trvať aj pár týždňov a treba s tým rátať a nenechávať si to na poslednú chvíľu. Nepokrstený/á partner/ka musí iba pri vypisovaní zápisnice o cirkevnom sobáši podpísať a nahlas prečítať (čo je trošku divné) sľub, že nebude brániť vo výchove detí v katolíckej viere. Pre ľudí, ktorý nemajú skúsenosť s kostolmi a cirkvou to môže byť celé trochu nepríjemný zážitok, takže je lepšie ju/jeho na to pripraviť vopred. 

4. Predmanželská príprava

Ako asi dobre viete, pred každým cirkevným sobášom je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu. My sme ju mali osobitne s našim kňazom. Ale väčšina párov chodí na spoločné prípravy, ale detaily o príprave vám porozpráva už kňaz. 

5. Sobášny list

Váš sobášiaci by mal do troch pracovných dní po sobáši odovzdať zápisnicu na matriku, kde následne pripravia sobášny list. Odporúčam tam zavolať a overiť si, či je váš sobášny list pripravený, aby ste sa tam zbytočne neprešli.

Otázky, ktoré sa možno bojíte opýtať

Môžete sa vziať v kostole ak jeden z vás nie je ani len pokrstený?

Áno, katolícka cirkev to povoľuje, druhá vec je, či s tým súhlasí váš kňaz. Čiže to, že vám jeden kňaz povie, že to nie je možné neznamená, že to tak aj je. My sme mali takýto sobáš, vyzerá to len jednoducho trochu inak a odpovedáte každý na kňazove otázky trošku inak. Okrem toho je obrad úplne rovnaký. V Bratislave sú svadby medzi členmi rôznych náboženstiev alebo medzi veriacim a neveriacim veľmi bežné, čiže sa nemusíte ničoho báť. 

Musí svadobný obrad trvať dlhšie ako hodinu? 

Existujú viaceré možnosti svadobného obradu v kostole. Buď to môže byť: 

 • iba svadobný obrad, takže to celé môže trvať približne 20-30 minút
 • svadobný obrad s prijímaním, to znamená, že bude jedno čítanie, evanjelium, kázeň, svadobný obrad a sväté prijímanie – to sme mali my a trvalo to približne 40-45 minút
 • svadobný obrad s omšou s nedeľnou platnosťou je najdlhšia a najmenej flexibilná forma, trvá to približne hodinu a 15 minút a viac, čítania a žalmy sú určené a nemôžete si ich vyberať na rozdiel od predchádzajúcich dvoch možností

Je potrebné zaplatiť milodar kostolu? 

Nie je to nutné, ale robí sa to, aj keby to nebol veľký dar. My sme dali napríklad iba 50 eur, niekde na fórach som čítala, že dávali aj stovky, ale to my prišlo úplne prehnané. Predovšetkým sme nášmu kňazovi boli skutočné veľmi vďační a je to úplne výnimočný človek, takže nám nebolo ľúto ani centu. Nezabudnite tiež na malý dar pre kostolníčku, organistu/tku a zbor, ak boli súčasťou obradu. Môžete im tiež darovať menšie výslužky.

Musia byť svedkovia pri cirkevnom sobáši veriaci?

Nie, nemusia. Svedkovia sú pri sobáši kvôli civilnej stránke obradu, takže nie je nutné, aby boli vôbec pokrstení.

Môže byť svadobný obrad v kostole aj v piatok či nedeľu?

V skratke áno. Opäť záleží od kňaza. Nenašla som žiadny dôvod v kódexe kánonického práva, prečo by cirkevný sobáš nemohol byť v iný deň ako v sobotu, samozrejme okrem dní kedy sa cirkevný sobáš neodporúča, ako napríklad na Veľký piatok, Popolcovú stredu, či iné špeciálne sviatky. Ale práve naopak som našla veľa informácií o tom, že snúbenci mali cirkevný obrad aj v iné dni ako v sobotu a keď bol problém, tak to bol len problém konkrétneho kňaza a .

Musíte pozvať kňaza na hostinu? 

Vôbec nie. My sme nášho kňaza pozvali, lebo je skoro už niečo ako rodinný priateľ, ale nikto to od vás neočakáva a nemôže sa uraziť, ak ho nepozvete.

Krížik na prísahu si kupujeme sami alebo ho dostaneme?

Na toto sa treba opýtať kňaza a nie je to vôbec nemiestna otázka. My sme si napríklad mali kúpiť sami, ale viem, že niektorí kňazi majú zvyk krížik snúbencom darovať.

Môžu hostia rozhadzovať ryžu, konfeti či lupienky v kostole a pred ním?

Väčšina kostolov to nepovoluje, ale je možné, že napríklad s umelými lupienkami (ktoré niekto hneď po obrade pozbiera) nebudú mať problém. Bublifuky sú tiež peknou alternatívou vonkajšieho ohadzovania ryžou či lupienkami.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, na ktoré som v tomto článku nezodpovedala alebo by ste si o niečom chceli prečítať trochu podrobnejšie, dajte mi vedieť a všetko, čo viem vám poviem.

Ďalšie
články